กระดานถาม-ตอบ
กระดานถามตอบ

กระดานถามตอบที่ 1

เรื่อง : การประเมิน IPA รายบุคคล

รายละเอียด : ขอสอบถามว่าถ้าเปอร์เซนต์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มีผลประเมินในระดับดีมากสูงกว่าข้าราชการในระดับดีเด่น ถือว่าเป็นทุจริตหรือขาดความโปร่งใสและขาดธรรมาภิบาลหรือไม่ ถ้าใช่ควรจัดการกับผู้อำนวยการอย่างไรดี กรมหลายกรมน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเป็นสิบๆปีแล้ว อยากให้มีการสุ่มตรวจสอบจริงๆ
วันที่สร้าง : 7 พ.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับมอบหมายงานพิเศษ หรือมีเหตุพิเศษ ปฏิบัติงานทุ่มเทเสียสละและมีปริมาณงานจำนวนมาก ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา สามารถร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อมูล : กลุ่มงานวินัย)กระดานถามตอบที่ 2

เรื่อง : สถานะเรื่องร้องเรียน

รายละเอียด : สถานะของเรื่องร้องเรียน ขึ้นว่า ผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ หมายความว่าอย่างไร
วันที่สร้าง : 24 เม.ย. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : เป็นกรณีการรายงานสถานะทางคดีของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยสถานะ “ตรวจสอบแล้วเสร็จ” นั้น มีความหมาย ดังนี้ 1) หน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อร้องเรียนแล้ว หรือ 2) ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้ว เช่น ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. /สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ 3) ยุติเรื่อง ทั้งนี้ ท่านสามารถประสานทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้รับผิดชอบสำนวน หรือ หน่วยที่รับผิดชอบ ตามที่เคยแจ้งท่านไว้ (ข้อมูล : กบค. และ กนร.)กระดานถามตอบที่ 3

เรื่อง : ถ้าถูกคดีของ ปปท. เราจะดำเนินอย่างไรต่อ

รายละเอียด : คดีการคัดเลือกทหาร
วันที่สร้าง : 12 มี.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน ซึ่งการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น เป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จะต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแสความ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป ดังนั้น หากท่านอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหา ในคดี ท่านสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนคำให้การของท่านได้อย่างเต็มที่ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลัก เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. (ข้อมูล : กบค.)กระดานถามตอบที่ 4

เรื่อง : เรื่ิองลักษณะแบบนี้สามารถร้องเรียนได้หรือไม่และถ้าร้องเรียนแล้วจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่

รายละเอียด : เทศบาลแห่งหนึ่งเช่าพื้นที่เพื่อชั่งขยะมูลฝอยของทางเทศบาลกับนาย ก. แต่พื้นที่เป็นชื่อของนาง ข.ซึ่งนาย ก.เช่าเพื่อให้เทศบาลนั้นมาเช่าต่อกับตน(2ขยัก) นาง ข.ที่เป็นเจ้าของตัวจริงอาศัยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน(หย่ากัน)กับนายกฯของเทศบาลดังกล่าวถามว่าแบบนี้หวังผลประโยชน์ซับซ้อนไหมคะ ***พื้นที่เป็นของนาง ข. แล้วนาย ก.มาเช่า และเทศบาลมาเช่าต่อนาย ก.อีกที**** ***มีการจ้างเหมาพนักงานประจำเครื่องชั่งอีกด้วย*** ***สืบทราบมาอีกว่าแท้จริงแล้ว นาย ก.เป็นเพียงลูกจ้างของสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามอาจารย์นะคะ เทศบาลแห่งหนึ่งเช่าพื้นที่เพื่อชั่งขยะมูลฝอยของทางเทศบาลกับนาย ก. แต่พื้นที่เป็นชื่อของนาง ข.ซึ่งนาย ก.เช่าเพื่อให้เทศบาลนั้นมาเช่าต่อกับตน(2ขยัก) นาง ข.ที่เป็นเจ้าของตัวจริงอาศัยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน(หย่ากัน)กับนายกฯของเทศบาลดังกล่าวถามว่าแบบนี้หวังผลประโยชน์ซับซ้อนไหมคะ ***พื้นที่เป็นของนาง ข. แล้วนาย ก.มาเช่า และเทศบาลมาเช่าต่อนาย ก.อีกที**** ***มีจ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำเครื่องชั่งอีกด้วย(โดยนาย ก.ไม่มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากลงนามเป็นคู่สัญญา)แบบนี้ร้องเรียนได้หรือไม่คะ แล้วถ้าร้องเรียนมีผลกระทบกับผู้ร้องหรือไม่คะ มีวิธีการร้องเรียนแบบไหนบ้่ง
วันที่สร้าง : 26 ก.พ. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : หากท่านเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเห็นว่าเป็นกรณีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ท่านสามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามช่องทางที่กำหนด เช่น 1) มีหนังสือร้องเรียนมายังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่อยู่ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 2) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง (WALK IN) ณ ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 2 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3) สายด่วน 1206 4) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@pacc.go.th 5) เว็บไซต์ https://itcomplain.pacc.go.th/pcc2 ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน ท่านสามารถปกปิดชื่อของท่านได้ ซึ่งเรื่องร้องเรียนโดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการในทางลับ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องเรียนได้ โดยอาจมีเพียงการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องร้องเรียนเท่านั้น (ข้อมูล : กบค.)กระดานถามตอบที่ 5

เรื่อง : การกระทำความผิดในอดีต จะส่งผลถึงการรับราชการในปัจจุบันหรือไม่

รายละเอียด : ช่วงปี 2559 ได้กระทำความผิดในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ผลคือให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน และในปี 2563 ได้สอบเข้างานราชการได้ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีหนังสือจาก ป.ป.ท. ส่งมาให้ไปรับข้อกล่าวหาในเรื่องของปี 59 จึงอยากทราบว่าในกรณีนี้ จะเป็นการรอลงอาญาหรือไม่ หรือไม่รอ และในเรื่องของส่วนงานที่ทำในปัจจุบันจะมีผลกระทบหรือไม่
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ประเด็นดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ท. และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา แต่จะมีความผิดหรือไม่นั้น อยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานในสำนวน ผู้ถามเป็นผู้ถูกกล่าวหาต้องแก้ข้อหาหรือปรึกษาทนายความให้ช่วยแก้ข้อหา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะพิจารณา หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลว่าผิดอาญาและวินัย ก็จะต้องดำเนินการส่งอัยการและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นถ้ามีความผิด ก็ย่อมมีผลกระทบต่อส่วนงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน แต่หากไม่ผิดก็จะไม่มีผลกระทบครับ (ข้อมูล : กกม.)กระดานถามตอบที่ 6

เรื่อง : ข้าราชการลาพักผ่อนเพื่อไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษมีความผิดมั้ยคะ

รายละเอียด : ข้าราชการซึ่งมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาลัย ได้ลาพักผ่อน 2 วัน เพื่อเดินทางไปสอนหนังสือ และมีให้ลูกศิษย์มาเรียนและส่งงานในเวลาราชการที่สำนักงาน ถือว่าผิดวินัยมั้ย
วันที่สร้าง : 26 ม.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : เนื่องจากกรณีตามข้อคำถามไม่ได้ระบุว่าเป็นข้าราชการตำแหน่งใด ในสังกัดใด จึงพิจารณาจากระเบียบและกฎหมายทึ่เกี่ยวข้องได้ว่าหากเป็นการกระทำที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกรณีผลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และเป็นการลาพักผ่อนที่ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้งไม่มีพฤติการณ์อื่นอันเป็นการขัดต่อ หมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ไม่เป็นการกระทำที่ผิดวินัย (ข้อมูล : กลุ่มงานวินัย)กระดานถามตอบที่ 7

เรื่อง : หากสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานเอาชื่อเราไปปลอมแปลงแล้วด่าผู้รับเหมาเพื่อให้ผิดใจกัน ร้องเรียน ปปท.ได้หรือไม่

รายละเอียด : 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็น จนท.พัสดุ ในการดำเนินการอีบิดดิ้ง 2. มีคนเอาชื่อไปปลอมอีเมลย์แล้วด่าบริษัทผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคาที่เราต้องประสานงานตามกระบวนการ 3.ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ 4. จะร้องเรียนไปยัง ปปท. เพื่อรวบรวมหลักฐานและสืบหาได้มั้ยคะ
วันที่สร้าง : 26 ม.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : กรณีเพื่อนของท่านดำเนินการปลอมลายมือชื่อของท่านแล้วดำเเนินการอย่างใดๆ ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย ต่อชื่อเสียง หรือประการใดๆ โดยที่ท่านมิได้ยินยอมหรือเกี่ยวข้องด้วยนั้น ในประเด็นนี้ ถือว่าท่านเป็นผู้เสียหาย เป็นความผิดต่อส่วนตัว ท่านสามารถแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้ และนำหลักฐานในคดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการกระทำของเพื่อนท่านนั้น ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด ท่านสามารถร้องเรียนมายัง สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการต่อไปได้ (ข้อมูล : กองบริหารคดี)กระดานถามตอบที่ 8

เรื่อง : ปปท

รายละเอียด : ปปทมาสอบถามถึงที่บ้านใด้หรือไม่
วันที่สร้าง : 20 ม.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับการสอบพยาน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. สามารถดำเนินการสอบพยาน ณ ที่บ้านพยานได้ครับ แต่ส่วนมากหากมีพยานหลายคน จะนัดสอบพยานในสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่สะดวก แล้วแต่กรณีครับ (ข้อมูล : กองกฎหมาย)กระดานถามตอบที่ 9

เรื่อง : การรายงานเรื่องร้องเรียนของ ป.ป.ท. ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด : กรณีโรงเรียนได้รับหนังสือจาก ป.ป.ท. ว่ามีเรื่องร้องเรียน โรงเรียนจะต้องรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบหรือไม่ ตามระเบียบหรือกฎหมายใด
วันที่สร้าง : 10 ม.ค. 67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : การที่จะรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละแห่งว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งอาจแตกต่างกัน กรณีนี้จึงต้องสอบถามไปที่ต้นสังกัดว่าจะต้องรายงานให้ทราบหรือไม่ ส่วนกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้แจ้งต้นสังกัดเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิด เพื่อให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่ต่อไป (ข้อมูล : กองกฎหมาย)กระดานถามตอบที่ 10

เรื่อง : ขอสอบถามวิธีปฎิบัติตามระเบียบ ปปท ในการปกปิดชั้นความลับในหนังสือ

รายละเอียด : ด้วยกระผมได้ถูกร้องเรียนกล่าวหาซึ่งสามารถชี้แจงได้ทุกกรณี โดยสำนักงาน ปปท ได้มีหนังสือมายังหน่วยงานที่สังกัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานโดยเนื้อหาในหนังสือมีการกล่าวถึงชื่อของข้าพเจ้าที่ถูกร้องเรียน ประเด็นคือ หนังสือสำนักงาน ปปท ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องไม่ทำเป็นหนังสือลับมาที่หน่วยงานของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความอับอาย ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยระเบียบขั้นตอนหรือไม่ในการทำหนังสือโดยไม่มีการปกปิดชั่นความลับ
วันที่สร้าง : 28 พ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ในการส่งหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับคดี หากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะต้องกำหนดชั้นความลับ และดำเนินการให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่เป็นกรณีสอบถามหรือประสานงานในเรื่องทั่วไป อันไม่ใช่เรื่องความลับหรือกระทบสิทธิ (ข้อมูลจาก : กองกฎหมาย)กระดานถามตอบที่ 11

เรื่อง : การกระทำแบบนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดไหมครับ

รายละเอียด : พนักงานเจ้าหน้าที่หยุดงานโดยไม่มีการเขียนใบลาป่วยกิจพักร้อน ตลอดระยะเวลาที่หยุด แต่ใช้วิธีการเขียนใบรับรองเวลาเช้าเย็นในวันที่หยุดแทน อย่างนี้ถือว่าเป็นการทุจริตไหมครับ
วันที่สร้าง : 24 พ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ต้องดูเหตุ ข้อเท็จจริง และรายระเอียดให้รอบด้านนะครับ ว่ามีเหตุผลอันควรหรือเปล่า หากการกระทำเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้นจริง โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นอย่างอื่น ก็ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติมิชอบครับกระดานถามตอบที่ 12

เรื่อง : ร้องเรียนที่ปปทและปปทรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วทำไมถึงต้องส่งเรื่องที่ร้องเรียนไปที่ ปปช

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เนื่องจากปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (2) กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีหน้าที่และอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 59 กำหนดให้เรื่องกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ในหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. โดยบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ท. ในการรับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตไว้แต่อย่างใด โดยผลของกฎหมายที่ใช้บังคับดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในปัจจุบันอำนาจหน้าทีที่ในการรับเรื่องการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สำนักงาน ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทุกระดับตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่มีอำนาจในการรับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ในทันที จะต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณามอบหมายตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เสียก่อน ดังนั้น หลักเกณฑ์การรับเรื่องการทุจริตที่ส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. การให้บริการกรณีที่ส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในคราวการประชุมครั้งที่ 58/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ประกอบกับข้อสรุปในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1.1 กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้สำนักงาน ป.ป.ท. อำนวยความสะดวกทางธุรการให้กับประชาชน และส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็ว และให้สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ร้องทราบ 1.2 กรณีสำนวนการสอบสวนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ที่ได้รับจากพนักงานสอบสวนและเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานอื่น ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปและแจ้งให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานอื่นที่ส่งเรื่องมาเพื่อทราบกระดานถามตอบที่ 13

เรื่อง : ขอสอบถามข้อมูลผู้ร้องเรียนได้หรือไม่

รายละเอียด : ในกรณีที่มีหนังสือมาจาก ปปท ข้อความว่า ข้าพเจ้าได้มีการทุจริตร่วมกับบริษัทที่เข้ามาดำเนินงาน หากข้าพเจ้าแสดงหลักฐาน พยาน ถึงความบริสุทธิ์ในเหตุการณ์ดังกล่าวไปยัง ปปท ภายหลังปรากฎว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นดังกล่าวหา. ในกรณีนี้ จะสามารถทำเรื่องขอทราบว่าผู้ร้องเรียนเป็นใคร เนื่องจากทำให้ข้าพเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงในการทำงานอย่างมาก ขอทราบแนวทางด้วยค่ะ
วันที่สร้าง : 26 ต.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่าติดต่อสอบถามไปยังหน่วยเจ้าของเรื่อง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ส่วนท้ายด้านล่างซ้ายของหนังสือฉบับดังกล่าวได้เลยครับกระดานถามตอบที่ 14

เรื่อง : ข้าราชการนำน้ำยาตรวจทางการแพทย์ไปขาย

รายละเอียด : ตรวจstock พบว่าน้ำยาหายไปมูลค่า 13000บาท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขียนบันทึกยอมรับ สามารถร้องเรียนได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 6 ต.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ได้ครับ รบกวนแจ้งรายละเอียด พร้อมบอกพิกัด และชื่อหน่วยงาน มาได้เลยครับ แอดมินจะไม่กดแสดงผล แต่จะส่งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่อำนาจต่อไปครับกระดานถามตอบที่ 15

เรื่อง : รถยนต์ราชการเกิดความเสียหาย

รายละเอียด : รถยนต์ราชการขาดการดูแลรักษาของพนักงานประจำรถ กระจกแตกร้าว แอร์เสีย แบตเตอรี่เสีย กระจกแตกร้าวระหว่างไปราชการพื้นที่ ไม่มีรูปถ่ายประกอบ มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเป็นประธานการสอบสวน สอบสวนแล้ว ไม่มีคนผิด ใช้เงินราชการซ่อมให้ แบบนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่
วันที่สร้าง : 29 ก.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นครับ 1) รถยนต์มีความเสื่อมหรือเสียหาย จนต้องซ่อมแซมโดยใช้เงินราชการ หากข้อเท็จจริงมีเพียงพอฟังได้ว่า ความเสื่อมสภาพของรถยนต์เกิดจากการใช้งาน/ใช้ประโยชน์เพื่องานราชการโดยแท้ ก็อาจเป็นการดำเนินการที่เหมาะควร 2) การตั้งกรรมการสอบสวน ไม่ควรเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนั้นๆ ครับกระดานถามตอบที่ 16

เรื่อง : กังวลเรื่องความปลอดภัยหลังจากที่แจ้งเบาะแสการทุจริตระดับท้องถิ่น

รายละเอียด : แจ้งร้องเรียนตามลำดับหน่วยงานตั้งแต่ระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่ จนหน่วยงานที่ถูกกล่าวหารู้ว่าเป็นดิฉันร้องเรียน และ โดนขู่ว่า ฉันเป็นใคร คิดว่าไปขุดเรื่องของเขาจะอยู่สุขหรอ แบบนี้รู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านให้ข้อมูล และขอคำแนะนำ/ปรึกษา ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ท. 1206 หรือติดต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) คลิกลิงก์ https://itcomplain.pacc.go.th/nacaoc/กระดานถามตอบที่ 17

เรื่อง : ผู้บริหารไม่มีความยุติธรรม

รายละเอียด : ถ้าผู้บริหารนินทาหรือกล่าวถึงบุคคลที่สาม ถ้ามีการบันทึกเสียงไว้สามารถเอามาร้องทุกข์กล่าวโทษได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 7 มิ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ลำดับแรก หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน ป.ป.ท. มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติด้านวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เช่น มาตรา 83 (7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดว่า ข้าราชการต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมความประพฤติของบุคลาการซึ่งอาจแตกต่างกันในส่วนของข้อปฏิบัติและข้อห้าม ขึ้นอยู่กับบริบทและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ถึงอย่างไร สำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ไม่จำเป็นต้องระบุมาตราหรือบทบัญญัติมาในหนังสือร้องเรียนด้วย ลำดับที่สอง เมื่อมีกรณีสงสัยหรือกล่าวหาว่าบุคลากรในหน่วยงานคนใดกระทำผิดวินัย จะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ถูกร้องเป็นใคร และส่วนที่ 2 เนื้อหาที่ร้องเรียนทำให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร (ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำอย่างไร) สำหรับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะแนบประกอบข้อร้องเรียนนั้น หากเป็นกรณีร้องเรียนข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้บังคับให้ต้องแนบหลักฐานมาในคราวเดียวกัน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะขอให้ส่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังกระดานถามตอบที่ 18

เรื่อง : ความไม่ยุติธรรมของผู้บริหารและความโปร่งใสในการบริหาร

รายละเอียด : การที่ผู้บริหารดำเนินการจัดการโดยใช้สมาคมครูและผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแต่คนที่ดำเนินการจริงๆคือตัวผ.อ.และรองฝ่ายงบประมาณเรื่องดำเนินการคือการจัดทำพระและรูปหล่อเสด็จพ่อ ร.5 โดยไม่แจ้งผลการดำเนินการและปกป้องครูที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บเงินค่ารถโรงเรียนที่ดำเนินการโดยสมาคมแต่เงินโอนเข้าบัญชีครูอยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้สมารถร้องเรียนได้มั้ยครับ
วันที่สร้าง : 7 มิ.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ลำดับแรก ต้องพิจารณาก่อนว่า มีข้อปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัดไว้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน ป.ป.ท. มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติด้านวินัย และในมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดว่า ข้าราชการต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมความประพฤติของบุคลาการซึ่งอาจแตกต่างกันในส่วนของข้อปฏิบัติและข้อห้าม ขึ้นอยู่กับบริบทและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ถึงอย่างไร สำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา ไม่จำเป็นต้องระบุมาตราหรือบทบัญญัติมาในหนังสือร้องเรียนด้วย ลำดับที่สอง เมื่อมีกรณีสงสัยหรือกล่าวหาว่าบุคลากรในหน่วยงานคนใดกระทำผิดวินัย จะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ถูกร้องเป็นใคร และส่วนที่ 2 เนื้อหาที่ร้องเรียนทำให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร (ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำอย่างไร) สำหรับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะแนบประกอบข้อร้องเรียนนั้น หากเป็นกรณีร้องเรียนข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้บังคับให้ต้องแนบหลักฐานมาในคราวเดียวกัน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะขอให้ส่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังกระดานถามตอบที่ 19

เรื่อง : การทำผลงานเลื่อนระดับในสายงานวิชาการ

รายละเอียด : 1. การทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการกระทำได้หรือไม่.....โดยมีข้อสงสัยในประเด็นย่อย ดังนี้ 1.1 ทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการโดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการที่ประปฏิบัติงานประจำแล้วเสร็จ 1.2 ทำผลงานเลื่อนระดับในเวลาราชการและบุคคลยืนยันว่าไม่กระทบต่องานราชการ 1.3 ทำผลงานเลื่อนระดับนอกเวลาราชการ(หลัง16.30น.)) 2.การใช้กระดาษของหลวงปริ๊นทำผลงานราชการกระทำได้หรือไม่.....โดยมีข้อสงสัยในประเด็นย่อย ดังนี้ 2.1 ปริ๊นผลงานโดยไม่นำกระดาษมาใช้คืน 2.2 ปริ๊นผลงานแล้วนำกระดาษมาใช้คืนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าที่ใช้ไป มาใช้คืน
วันที่สร้าง : 22 พ.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 1. ลำดับแรกต้องพิจารณาก่อนว่า การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มีขั้นตอนและกระบวนงานที่จะต้องพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการและกระบวนการใดเป็นภารกิจของผู้รับการประเมินที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่แล้ว งานส่วนนี้ เป็นภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นงานของราชการ การจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยประชุม หรือกระดาษที่ใช้ ถูกเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน เป็นต้น แต่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอรับการประเมินจะต้องดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อประกอบการแต่งตั้งดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการเฉพาะราย และเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของข้าราชการแต่ละรายที่จะขอรับการประเมินหรือไม่ก็ได้ ในเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับงานของราชการแต่อย่างใด 2. เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยได้กำหนดหรือมีกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือเวียน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้กระดาษซึ่งโดยปกติจะต้องนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานหรือไม่ สำหรับสำนักงาน ป.ป.ท. ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ท. แม้จะยังไม่มีกฎ ระเบียบในเรื่องดังกล่าว แต่หัวหน้า ศปท.สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. (ปรากฎตามหนังสือ ศปท.ที่ ปป 0025/ว 90 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) ในหัวข้อ 2.4 เรื่อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (6) ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสำนักงานไปเพื่องานส่วนตัวด้วย ย่อมจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 3. ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวจะเป็นความผิดถึงขั้นวินัยหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับการนำรถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวแล้ว ในกรณีนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีว่า พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของหน่วยงานมากน้อยเพียงใดกระดานถามตอบที่ 20

เรื่อง : เรื่อง : ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน

รายละเอียด : แบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน เป็นแบบทดสอบวัดผลที่ตั้งเกณฑ์การวัดผลไว้สูงมาก สูงกว่าแบบทดสอบวัดผลความเข้าใจหลังเรียนของสำนักงาน ก.พ.ที่ตั้งเกณฑ์คะแนนไว้ 60 เท่านั้น พยายามทำแบบทดสอบจนครบ 25 ครั้ง ได้คะแนนสูงสุด 75 เป็นการทำแบบทดสอบที่ไม่เคยพบมาก่อนและยากมาก
วันที่สร้าง : 30 เม.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษา/แนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 21

เรื่อง : ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียนหลักสูตรเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : สวัสดีค่ะ เนื่องจากได้ทำแบบทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว และได้ทำไปหลายรอบมาก แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน ทั้งนี้ได้แคบหน้าจอและถ่ายวิดีโอคลิปไว้เรียบร้อยแล้ว แบบนี้ต้องแจ้งได้ที่ไหนคะ
วันที่สร้าง : 3 เม.ย. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 22

เรื่อง : ปวดหัว

รายละเอียด : ข้อสอบยาก เดาสุ่มก็แล้ว ตั้งใจอ่านก็แล้ว ข้อสอบเล่นสุ่มใหม่ทุกครั้งได้ข้อสอบใหม่ทุกครั้ง ไม่รู้มีกี่ข้อในคลัง ทำไงจะผ่านละที่นี้
วันที่สร้าง : 31 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 23

เรื่อง : แบบทดสอบวัดความรู้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด : ยากมากก ทำหลายรอบแล้วจะร้องไห้ ไม่ผ่านสักที ทำไงได้บ้างค่าา ....
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 24

เรื่อง : หลักธรรมาบิบาลที่ถูกบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณ์และวิธีการบริหารหิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่องค์ประกอบ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 21 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยคำถามข้างต้นมีประเด็นข้อคำถามคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับคำถามในแบบทดสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของคำเฉลยของข้อสอบดังกล่าว รบกวนท่านเสนอแนะหรือสอบถามประเด็นสงสัยได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 25

เรื่อง :

รายละเอียด : ทำข้อสอบ ได้ 90 แต่ไม่ บันทึก งง
วันที่สร้าง : 19 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 26

เรื่อง : ภาครัฐมีแนวคิดต้องการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น การมีเกณฑ์มาตรฐานและกำหนดขั้นตอนในการเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรที่ชัดเจน หากผิดในข้อหาใดในครั้งแรกจะมีมาตรฐานค่าปรับและหากผิดครั้งต่อไป จะมีค่าปรับที่เพิ่มขึ้นในจำนวนที่แน่นอน ไม่ปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และผู้กระทำผิดสามารถชำระค่าปรับทางออนไลน์ได้ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบการให้บริการอัตโนมัติ (Service Automation) กรอบคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าว มาจากมุมมองของปัญหาการคอร์รัปชันในมิติใด

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 9 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยคำถามข้างต้นมีประเด็นข้อคำถามคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับคำถามในแบบทดสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของคำเฉลยของข้อสอบดังกล่าว รบกวนท่านเสนอแนะหรือสอบถามประเด็นสงสัยได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 27

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน

รายละเอียด : เนื่องจากแบบประเมินความพึงพอใจ ของหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน ต้องทำก่อน post test เสนอแนะว่าควรจะอยู่หลังแบบทดสอบ post test นะครับ เพราะหากมีข้อเสนอแนะหลักจากทำ Post test ก็จะแสดงความคิดเห็นได้ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ในโอกาสต่อไปครับ
วันที่สร้าง : 9 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถเสนอแนะได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 28

เรื่อง : แก้ไขข้อมูลยังไงคะ

รายละเอียด : คือพิมพ์ชื่อสังกัดผิดแล้วต้องการแก้ จะแก้อย่างไรคะ
วันที่สร้าง : 6 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 29

เรื่อง : การสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : สอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต 6 ครั้งไม่ผ่านเลยค่ะ คะแนนมากสุดได้ 75 ข้อสอบยากเกินไป อีก 2 หลักสูตรสอบ 1 ครั้งผ่านเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 6 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 30

เรื่อง : การทำข้อสอบ

รายละเอียด : ควรจะพิจารณาเรื่องข้อสอบใหม่ค่ะ ยากมากๆ ก.พ. TDGA ยังไม่ยากขนาดนี้เลย ทำให้ไม่อยากอบรมครั้งต่อไปเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 3 มี.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 31

เรื่อง : การสอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : สอบหลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต 6 ครั้งไม่ผ่านเลยค่ะ คะแนนมากสุดได้ 75 ข้อสอบยากเกินไป อีก 2 หลักสูตรสอบ 1 ครั้งผ่านเลยค่ะ
วันที่สร้าง : 28 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 32

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ข้อสอบยากมาก

รายละเอียด : หลักสูตรนี้ข้อสอบยากมาก ถ้าอบรมแล้วไม่ผ่านจะไม่ไ้ใบประกาศ ทำให้เสียเวลาและเสียความรู้สึกเปล่าๆคะ
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 33

เรื่อง : คะแนน po st test ไม่อัพเดตครั้งหลังสุด

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55 ครั้งที่ 5 ผ่าน 85 แต่ในหน้าหลักสูตร ค้างที่ 55 ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 34

เรื่อง : คะแนน po st test ไม่อัพเดตครั้งหลังสุด

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55 ครั้งที่ 5 ผ่าน 85 แต่ในหน้าหลักสูตร ค้างที่ 55 ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 35

เรื่อง : ค่าคะแนน post test ไม่อัพผล

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 36

เรื่อง : ผลประเมิน post test ผ่าน 85 แต่ระบบไม่ผ่าน

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 37

เรื่อง : ผลสอบ post test ไม่อัพผลครั้งล่าสุด หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สอบผ่าน 85 แต่ทำไมกลับมาหน้าหลักสูตร ยังขึ้นไม่ผ่านประเมิน ขึ่น 55 (ซึ่งเป็นผลสอบครั้งที่ 2)

รายละเอียด : สอบครั้งที่ 2 ได้ 55
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 38

เรื่อง : ข้อสอบออนไลน์

รายละเอียด : ทำข้อสอบเกินกำหนดแล้ว เข้าอบรมใหม่ได้ไหมคะ
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 39

เรื่อง : ข้อสอบออนไลน์

รายละเอียด : ข้อสอบยากมากเลยค่ะ เลยทำให้ไม่อยากทำข้อสอบค่ะ จุดประสงค์ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตน่าจะเน้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัตินะค่ะ ไม่น่าจะทำให้ยากขนาดนี้
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 40

เรื่อง : ได้อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต

รายละเอียด : ได้สอบแล้วไปแล้ว 25 ครั้ง สอบไม่ผ่าน ทำยังไงต่อครับ
วันที่สร้าง : 10 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 41

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก

รายละเอียด : ควรลดเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 มิฉะนั้นท้อไม่อยากอบรมแล้ว
วันที่สร้าง : 7 ก.พ. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 42

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก ทำไปหลายครั้งไม่ผ่าน จุดประสงค์ต้องการให้ผู้อบรมเข้าใจหรือเข้าถึงยากค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 43

เรื่อง : ทำข้อสอบ e learning มาหลายรอบ เหลือไม่กี่ครั้ง หากไม่ผ่าน ลงทะเบียนสอบใหม่ หรือ ทำอย่างไรค่ะ..ขอคำแนะนำค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 20 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 44

เรื่อง : ขอสอบถามใบเกียรติบัตร

รายละเอียด : รบกวนขอเบอร์โทรจิดต่อ กรณีขอแก้ไขชื่อ ในใบเกียรติบัตรที่ผ่านอบรมแล้วคะ
วันที่สร้าง : 5 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ติดต่อได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 45

เรื่อง : ข้อสอบ e learning

รายละเอียด : ข้อคิดเห็นควรจะปรับปรุงผ่านแค่ร้อยละ 60 ก็พอ ครับ
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแสดงข้อคิดเห็น ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 46

เรื่อง : ทำข้อสอบครบ 25 ครั้งไม่ผ่าน

รายละเอียด : ต้องทำอย่างไรครับ สมารถขอเพิ่มจำนวนครั้งในการทำได้ไหม
วันที่สร้าง : 29 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 47

เรื่อง : ขอสอบยาก

รายละเอียด : ข้อสอบยากนะ มีแต่วิเคราะห์ ส่วนผู้บรรยายไม่ได้ชวนวิเคราะห์เลย ทำข้อสอบมา 12 รอบแแล้วยังไม่ผ่านอะ
วันที่สร้าง : 26 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 48

เรื่อง : การจัดอบรม

รายละเอียด : สอบถามรายละเอียดการจัดอบรมหลักสูตรของปปท ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 1.วิทยากรที่บรรยายตามเนื้อหา สอดคล้องกับการทำข้อสอบหรือไม่ 2.เมื่อดำเนินการทำข้อสอบพบว่า เนื้อหาที่บรรยายครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากทำข้อสอบถามจำนวนหลายครั้งพบว่า คำถามอาจจะไม่ตรงกับที่วิทยากรบรรยาย 3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อประสานซักถามข้อสงสัยอย่างไร
วันที่สร้าง : 24 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 49

เรื่อง : ระบบการร้องเรียนการทุจริต ของ ศอตช

รายละเอียด : กระบวนการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช มีกระบวนการอย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 20 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 50

เรื่อง : .มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)

รายละเอียด : .มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)
วันที่สร้าง : 14 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 51

เรื่อง : หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ราย

รายละเอียด : ทำข้อสอบผ่านแล้ว แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้ แคปหน้าจอไว้แล้วค่ะ ทำยังไงค่ะ
วันที่สร้าง : 13 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 52

เรื่อง : เราปริ้นp Pre test และ Post test มาดูได้ไหมค่ะ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 13 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1444 ครับกระดานถามตอบที่ 53

เรื่อง : หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบผ่านแล้ว แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้ สอบอีกหลายครั้งก็ไม่บันทึกข้อมูลให้
วันที่สร้าง : 12 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 54

เรื่อง :

รายละเอียด : หลักธรรมาภิบาลที่ถูกบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่องค์ประกอบ
วันที่สร้าง : 9 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ครับกระดานถามตอบที่ 55

เรื่อง : ทำไม ดัชนี วัดความโปร่งใส ขององค์กร IT cpi กับ US. News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก ! ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 2 สถาบัน จัดระดับคอรชั่นเหมือนกัน แต่ผลต่างกันฟ้ากับเหว

รายละเอียด : !https:www.usnews.comnewsbest-countriesrankingsleast-corrupt?continents=asia&fbclid=IwAR1lwl0FSkiyEOIfCiqxEcOUDr8RWMb5U7T-oI0to3PADWhpcg3X4P14t3Y ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 กับ https:www.transparency.orgencpi2021 CPI ปปท คุณควรดูว่า องค์กร IT วัดได้มีมาตราฐาน และอคติ หรือไม่ครับ ไม่งั่น 10 ชาติเราก็แก้ค่า CPI แบบหลงทางทำไป คอรับชั่นของ CPI ก็ไม่ดีขึ้น
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : องค์กรสากลที่ทำหน้าที่วัดการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมี ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นเครื่องมือที่ดำเนินการประเมินความโปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีแหล่งข้อมูลในการประเมินแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยได้รับการประเมินจาก 9 แหล่งข้อมูลกระดานถามตอบที่ 56

เรื่อง : ทำไม ดัชนี วัดความโปร่งใส ขององค์กร IT cpi กับ US. News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก ! ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 2 สถาบัน จัดระดับคอรชั่นเหมือนกัน แต่ผลต่างกันฟ้ากับเหว

รายละเอียด : มานะ นิมิตรมงคล US.News จัดไทยอันดับ 4 เอเชีย อันดับที่ 35 ของโลก !https:www.usnews.comnewsbest-countriesrankingsleast-corrupt?continents=asia&fbclid=IwAR1lwl0FSkiyEOIfCiqxEcOUDr8RWMb5U7T-oI0to3PADWhpcg3X4P14t3Y ประเทศที่คอรับชั่นน้อยในโลก 2022 ครับอาจารย์ ข้อมูลจากสัมภาษณ์นักธุรกิจ ต่างจากที่เรารับรู้ในค่า CPI ราวฟ้ากับเหว ครับ ผมสงสัยทำไมต่างกันขนาดนี้ ปปช ควรสนใจน่ะครับว่าทำไม
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : องค์กรสากลที่ทำหน้าที่วัดการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมี ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นเครื่องมือที่ดำเนินการประเมินความโปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีแหล่งข้อมูลในการประเมินแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยได้รับการประเมินจาก 9 แหล่งข้อมูลกระดานถามตอบที่ 57

เรื่อง : ข้อสอบอยากเกิน

รายละเอียด : ทำข้อสอบไม่ไหว 5 ครั้งเเล้ว ยังไม่ผ่าน ขนาดโหลดเอกสารออกมาดูด้วยก็ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 8 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 58

เรื่อง : ข้อสอบยากมาก ๆ กว่าจะผ่าน น้ำตาจะไหล

รายละเอียด : อะไรจะยากขนาดนี้ 80 คือต้องทำผิดได้แค่ 4 ข้อ ทำจนท้ออ่ะ ทำจนหัวร้อน
วันที่สร้าง : 7 ธ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 59

เรื่อง : ขอบคุณเจ้าหน้าที่

รายละเอียด : จ้าที่่ดูแลระบบ รับเรื่องแล้ว แก้ไขให้รวดเร็ว ขอบคุณมากคับ
วันที่สร้าง : 29 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ด้วยความยินดีครับกระดานถามตอบที่ 60

เรื่อง : ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทดสอบผ่าน80แล้วระบบค้างต้อง ทำการทดสอบใหม่ แก้ไขยังไงคับ
วันที่สร้าง : 25 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 61

เรื่อง : ระบบ e-learning

รายละเอียด : หากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ทะเบียน สามารถแก้ไขได้อย่างไรคะ
วันที่สร้าง : 22 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 62

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 4.การตระหนักถึงสารสนเทศของภาครัฐ (GA) เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศของภาครัฐได้ เป็นการสร้างการตรวจสอบจากภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาการทุจริต โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ เป็นความโปร่งใสมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขนาน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 63

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 3.แนวคิดในการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบหรือติดตามการทำงาน เป็นการสร้างความโปร่งใสมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขนาน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 64

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 2.มาตราการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริตหลายมาตรการเน้นการควบคุมและกำกับจากหน่วยงานส่วนกลางหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้รับบริการ มีโอกาสที่จะทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เป็นแนวคิดแก้ปัญหาคอรับชั่นมิติใด (a.มิติของปัญหาการพัฒนาการ b.ระหว่างตัวการและตัวแทน c.การมีส่วนร่วมของสังคม d.การควบคุมของรัฐ)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 65

เรื่อง : ขอคำตอบของคำถาม ในหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : 1.ภาครัฐมีแนวคิดต้องการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฯ เช่น มีมาตรการค่าปรับที่แน่นอน และผู้กระทำผิดสามารถชำระออนไลน์ได้เป็นการใช้ ICT และ Service Automatic เป็นความโปร่งใสในมิติใด (a.มุมมองล่าง b.มุมมองบน c.คู่ขน่าน d.แนวนอน)
วันที่สร้าง : 21 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 66

เรื่อง : ระบบ e-learning มีปัญหาบ่อย เข้าเรียนหลักสูตรไม่ได้ค่ะทั้งสองหลักสูตร วีดีโอไม่ดาวน์โหลด

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ ทั้งสองหลักสูตร
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 67

เรื่อง : ระบบ e-learning มีปัญหาบ่อย เข้าเรียนหลักสูตรไม่ได้ค่ะทั้งสองหลักสูตร วีดีโอไม่ดาวน์โหลด

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ ทั้งสองหลักสูตร
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 68

เรื่อง : วีดีโอการเรียนไม่ดาวน์โหลดค่ะ

รายละเอียด : เรียนได้ 75 แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไป วีดีโอไม่ดาวน์โหลด ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะ
วันที่สร้าง : 19 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 69

เรื่อง : ขอให้แก้ไขข้อคำถามที่อยู่นอกเหนือเอกสารการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมาก และ ช่วง 5 ข้อสุดท้าย หาในเอกสารบรรยาย หรือเอกสารประกอบไม่ได้เลย
วันที่สร้าง : 16 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 70

เรื่อง : การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : แบบสดทอบกรณีความโปร่งใสมุมมองบน ความโปร่งใสมุมมองล่าง มิติปัญหาพัฒนาการ มิติปัญหาตัวการตัวแทน มิติปัญหาการมีส่วนร่วมของสังคม ออกไม่ตรงกับเนื้อหาที่อบรม ผู้ที่เป็นวิทยากรอบรมพูดไม่ตรงประเด็นมี่ออกในแบบทดสอบสักข้อเลย แล้วในแบบทดสอบออกสอบเรื่องที่กล่าวมาโดยประมาณ 5 ข้อ ต้องทดสอบผ่าน 16 ข้อ จาก 20 ข้อ ผิดได้ 4 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบไม่มีในการอบรมแล้ว 5 ข้อ สอบให้ตายยังไงก็ไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 16 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 71

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอเพิ่มการทดสอบ Post test
วันที่สร้าง : 9 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 72

เรื่อง : เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมาก และ ช่วง 5 ข้อสุดท้าย หาในเอกสารบรรยาย หรือเอกสารประกอบไม่ได้เลย
วันที่สร้าง : 8 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 73

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : คำตอบ คลุมเครือมาก สอบ100รอบก็ไม่ผ่าน ถ้าจะออกแบบนี้
วันที่สร้าง : 7 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 74

เรื่อง : ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด : จากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พิมพ์นามสกุลผิดค่ะ จึงขอรบกวนแก้ไขข้อมุลให้ถุกต้องในส่วนการออกเกียรติบัตรค่ะ
วันที่สร้าง : 5 พ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 75

เรื่อง : การจำกัดผู้เข้าฝึกอบรม

รายละเอียด : ผู้เข้าฝึกอบรมจำกัดผู้เข้าฝึกอบรมว่าเป็น ข้าราชการเท่านั้นหรือไม่ ลูกจ้างสามารถเข้าอบรมได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 27 ต.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนขอข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การตอบข้อซักถามที่ถูกต้องด้วยครับกระดานถามตอบที่ 76

เรื่อง : การโอนงชประมาณหมวดงบกลางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการมาตั้งใหม่

รายละเอียด : ด้วยวันที่ 30 ก.ย.65 ผู้บริหารได้ยื่นเสนอต่อสภาขอมติในการเห็นชอบโอนงบเบ้ยงยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการที่มียอดเงินคงเหลือเพื่อสร้างถนนโดยขอมติสภาในการกันเงินด้วย้หตุผลโอนมาตั้งใหม่ยังหาคู่สัญญามิได้ในทางปฏิบัติเบี้ยยังชีพดังกล่าวสามารถโอนมาตั้งใหม่ในหมวดดังกล่าวได้หรือไม่
วันที่สร้าง : 1 ต.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 77

เรื่อง : สอบถามการแจ้งเบาะแส

รายละเอียด : (เมื่อกี้พิมพ์ไม่เสร็จ) ผมอยากทราบว่า ถ้าผมต้องการให้ PACC ตรวจสอบสัมปทานการเดินรถประจำทางของกรมขนส่งทางบก จะสามารถทำได้มั้ยครับ เพราะในปัจจุบันบริษัทไทยสมายด์ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการเดินรถเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นการผูกขาดไม่ให้ผู้โดยสารมีสิทธิเลือก บางเส้นทางก็โอนจากขสมก.มาให้บริษัทไทยสมาย และบริษัทนี้ได้แต่เส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก เหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน และผูกขาดกิจการรถเมล์ ดูแล้วไม่น่าโปร่งใสครับ ขอบคุณครับ
วันที่สร้าง : 27 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 78

เรื่อง : กรณีร้องการทุจริตปปชจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเป็นความลับหรือไม่

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 79

เรื่อง : กรณีปปชเรียกสอบพยานเพิ่มเราเป็นผู้ร้องไม่สะดวกให้การทางโทรศัพท์ได้ไหมครับ

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ/ปรึกษาได้ที่สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ช. 1205 ครับกระดานถามตอบที่ 80

เรื่อง : ผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด : กรณีนายกรับโอนย้ายปลัดคนใหม่ และมีผู้รับเหมาเป็นพี่ชายปลัดอบต.คนดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์ทับท้อนหรือไม่
วันที่สร้าง : 5 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 81

เรื่อง : การก่อาร้าง

รายละเอียด : มีโครงการก่อสร้างที่เป็นขนาดใหญ่ผู้บริหารชุดก่อนก่อสร้างไว้ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ปฏิเสธการตั้งงบสร้างต่อโดยแจ้งว่าไม่มีนโยบายทำงานต่อจากผู้บริหารคนเดิมเรื่องนี้มีทางชี้แนะไหมเนื่อจากประชาชนรอใช้ประโยชน์ขอบคุณคะ
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 82

เรื่อง : การงดการตั้งงบก่อสร้างงานต่อ

รายละเอียด : ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้ก่อสร้างงานโครงสร้างไว้แต่เป็นงานขนาดใหญ่เลยวางโครงการไว้หลายปีต่อมาผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงานแต่มิได้ตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว การกระทำดังกล่าวผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือใครสืบเนื่องจากประชาชนสงสัยว่าทำไหมไม่มีการสร้างต่อ
วันที่สร้าง : 30 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อสอบถาม ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 83

เรื่อง : ข้อสอบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : คำถามกับตัวเลือกในข้อสอบบางข้อดูคลุมเคลือ ไม่ชัดเจนครับ โดยเฉพาะเรื่องกฎมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเรื่องที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า ลำดับตำลงเรื่อยๆ กับ อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ต้องมองจากมุมไหน
วันที่สร้าง : 29 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับคำถามที่ถามลำดับ CPI ของไทย ช่วงปี 61-64 ที่ตัวเลือกบอกว่า อันดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดูจากผลคะแนนครับ หากคะแนนยิ่งน้อย อันดับก็จะยิ่งสูงขึ้น ประเทศนั้นจะมีการคอร์รัปชัน แต่หากคะแนนยิ่งมาก อันดับก็จะยิ่งน้อย ประเทศนั้นจะโปร่งใส ไม่มีการคอร์รัปชัน สำหรับข้อกฎหมายอาญา หากท่านสงสัยประเด็นคำถามใดโปรดติดต่อที่หมายเลข 0850705912 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 84

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ควรให้มีการสอบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ข้อสอบยากมากค่ะ
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่ทำข้อสอบ หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ไม่ผ่าน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขยายระยะเวลาและจำนวนครั้งในการทำข้อสอบเพิ่มเติมแล้ว และจะแจ้งให้ท่านเข้ามาสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะจัดส่งรายละเอียดไปทาง E-mail ที่ท่านได้สมัครไว้ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอบคุณครับกระดานถามตอบที่ 85

เรื่อง : หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 86

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ทำข้อสอบ post test หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ผ่านแล้วในครั้งที่ 4 พอกด close แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูลการสอบผ่าน แต่มีการถ่ายรูปหลักฐานว่าสอบผ่านแล้ว จะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะเมื่อสอบใหม่ข้อสอบก็เปลี่ยนและระบบบันทึกแต่ว่าไม่ผ่าน
วันที่สร้าง : 28 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : รบกวนท่านติดต่อผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-5912 ครับกระดานถามตอบที่ 87

เรื่อง : การเรียนออนไลน์

รายละเอียด : เพื่่อเป็นหลักฐานการเข้าเรียนออนไลน์ และนำใบประกาศไปประกอบตัวชี้วัด จะขอสอบซ่อมได้ไหมค่ะ
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 88

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ข้อสอบยากมากค่ะ ขอเสนอแนะให้ไม่จำกัดจำนวนการทำข้อสอบ 5 ครั้ง แล้วไม่ผ่าน หรือควรให้เข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้
วันที่สร้าง : 19 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (2) หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ (3) หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต กรณีที่ท่านสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ย. 65 สำนักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งให้ท่านสามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก หลักสูตรละ 2 ครั้ง ครับกระดานถามตอบที่ 89

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ถ้าสอบท้ายบทจำนวน5ครั้งแล้วไม่ผ่าน สามารถเข้าเรียนใหม่และเข้าทำแบบทดสอบใหม่ได้ไหม
วันที่สร้าง : 15 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1406,1407 ครับกระดานถามตอบที่ 90

เรื่อง : การทุจริตของบุคลากรของรัฐ

รายละเอียด : สวัสดีครับ ผมขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าเราได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานว่า มีบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีตำแหน่งสูง ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินของหน่วยงานเข้าบัญชีของตน แล้วใช้เงินนั้นไปทำธุรกรรมที่ดินที่ต่างจังหวัด เราได้ข้อมูลมาแบบนี้ แต่เราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขา ในส่วนนี้ถ้าเราไม่มีหลักฐาน ทางสำนักงาน ปปท.สามารถที่จะตรวจสอบทางการเงินเอาความผิดได้หรือไม่ครับ
วันที่สร้าง : 6 ก.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ในกรณีนี้ ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ/ปรึกษา ได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 91

เรื่อง : ป.ป.ท. และ ศอตช.

รายละเอียด : ป.ป.ท. และ ศอตช. คือหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : “ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” หรือเรียกโดยย่อว่า “ศอตช.” ถูกจัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นกลไกในการตรวจสอบและกลั่นกรอง รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช.กระดานถามตอบที่ 92

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย เนื่องจากในระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมไม่มีช่องให้เลือกข้อมูลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ให้เลือกข้อมูลหน่วยงาน เป็นกระทรวงมหาดไทย แล้วเลือกหน่วยงาน เป็น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาให้เลือกจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงานผู้สมัครครับ ซึ่งระบบจะไม่ได้เขียนว่า เป็น อบจ. หรือ อบต. ไหน เพียงแต่จะเก็บข้อมูลแค่ชื่อกระทรวง กรม และจังหวัดที่ผู้สมัครทำงานอยู่ครับกระดานถามตอบที่ 93

เรื่อง : การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด : ขอให้เปิดระบบให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมได้ด้วย
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต" ได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. 0 2502 6670 ต่อ 1406-1407 ครับกระดานถามตอบที่ 94

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท.มีกี่สำนักกอง

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 22 สำนัก/กอง 3 หน่วยงานขึ้นตรงกระดานถามตอบที่ 95

เรื่อง : อายุหน่วยงาน

รายละเอียด : สำนักงาน ป.ป.ท. ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : 14 ปีกระดานถามตอบที่ 96

เรื่อง : ช่องทางการติดต่อ ป.ป.ท. ทำไงได้บ้างคะ

รายละเอียด : รบกวนขอช่องทางการติดต่อ
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : สายด่วน ป.ป.ท. 1206 ครับกระดานถามตอบที่ 97

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด :
วันที่สร้าง : 17 พ.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ความเป็นมา 1. ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่รัฐบาลกลับขาดเครื่องมือโดยตรงที่จะแก้ไขปัญหานี้ แม้ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและสามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวทำให้ ป.ป.ช. มีเรื่องในความรับผิดชอบจำนวนมากเกินกำลังและขนาดขององค์กร ทั้งยังเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดตั้งองค์การฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 2. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ปรับปรุงร่างกฎหมายที่ได้เสนอตามข้อ 1.1 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมาย 3. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไปกระดานถามตอบที่ 98

เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับอะไร

รายละเอียด : ภารกิจสำนักงาน
วันที่สร้าง : 17 ม.ค. 65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบ : ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก 1. ด้านการปราบปราม 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการป้องปราม